Greenspoon Facebook nyereményjáték szabályzata

 Jelen szabályzat a Greenspoon Facebook oldal (továbbiakban : Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon futó nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

 

I. Nyilatkozat

A Szervező kijelenti, hogy a játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook reklám tevékenységéhez. Az adatszolgáltatás kizárólag a Szervező részére történik.

 

II. A játékban való részvétel feltételei

A játékban való részvétel feltétele a játékot meghirdető Facebook-bejegyzés leírásban megjelöltek szerint értendő, és a játékosok kötelesek elfogadni a játék jelen szabályzatba foglalt feltételeit is.

A játékosok a játékban történő részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul megismerik, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik.

A játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. Egy játékos EGY NAP CSAK EGY MEGRENDELŐ SZÁMMAL vehet részt a játékban. Tehát ha a hét minden napján játszik akkor akár 5 megrendelő száma is lehet, így 5X nagyobb az esélye a nyereménysorsoláskor.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot, akár annak időtartama alatt is, egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/profile.php?id=100063593708249 oldalon.

A Szervező kizár minden, a játék használatából eredő, közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítási igényt.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a hozzászólások során megadott adatok hiányosságáért/ hibájáért ill. valódiságáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából erednek.

III. A Játék menete

A nyereményjátékban való részvételhez a facebook profillal greenspoon facebook oldalán a szervező által készített poszt alá kommentben a weblapunkon (www.greenspoon.hu) leadott napi rendelésed számát, illetve azt, hogy milyen étel elkészítéséhez fogod először használni a Fiskars terméket, ha megnyered! A nyereményjátékban csak azok a megrendelők vesznek részt, akik a nyereményjátékról szóló poszt alá hozzászólásban megírják a megrendelésük számát. Kizárólag az adott hétre szóló megrendelésszámok vehetnek részt a heti nyereményjátékban.

A játékban, valamint a sorsoláson történő részvétel érdekében a játékosnak a nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben leírtak szerint kell cselekednie. Az ezt teljesítő Játékosok közül sorsolás útján kerülnek kiválasztásra a nyertes vagy nyertesek.

IV. A Játék időtartama és a nyeremények

A játék hetente kerül megrendezésre visszavonásig. A sorsolást a megrendelés hetének utolsó munkanapján 17:00-kor tartjuk.

Mindenkor a nyereményjátékot meghirdető Facebook-bejegyzésben leírtak szerinti időtartam vehető alapul, és ez alapján kerül kisorsolásra a nyertes vagy nyertesek személye, valamint itt kerül közzétételre a nyeremény is.

A nyeremény bruttó értékét mindenkor a Facebook nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben tesszük közzé.

A Szervező nem járul hozzá a Fiskars konyhai kiegészítők tovább értékesítéséhez, valamint azok pénzre váltásához.

V. A Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

A nyeremény nyertese vagy nyertesei a játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül, Social Winner alkalmazással elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolásra a Szervező székhelyén. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson a nyereményhez 2 tartalék nyertest sorsolunk ki. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény.

VI. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertes értesítése a Facebook profiljához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül történik, a Szervező által.

A megadott postai cím (lakcím) helyessége, valamint a Facebook profiljához tartozó üzenetküldési rendszerére érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a játékos felelőssége.

A nyeremény a sorsolást követő első hétfői napon átvehető a Kulinárisban. (6500 Baja, Szarvas Gábor u.2/3) A sikertelen értesítés, kézbesítés illetve késedelmes válasz miatti kiesés okán át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. Amennyiben a nyertes a következő sorsolás időpontjáig nem veszi át a nyereményét, úgy a nyereményt a Szervező automatikusan átruházza az első pótnyertesre.

Amennyiben a nyertes vagy nyertesek hozzájárulnak a GreenSpoon Kft. közzéteszi a nyertesek neveit a nyilvános linkelhető facebook profiljuk megadásával, ezzel is elősegítve a nyereményjáték sikeres lebonyolítását.

VII. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a játékos részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.

Amennyiben a személyes adatairól tájékoztatást, helyesbítését vagy törlését kéri a NAIH honlapján https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html található doc típusú fájl kitöltését követően a GreenSpoon Kft. facebook profiljához kérnénk címezni, amelyet a lehető legrövidebb időn belül teljesítünk.

Amennyiben a játékos a Szervezőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, abban az esetben, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy a legközelebbi járási Bíróságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: http://www.naih.hu/

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. Egyéb rendelkezések

A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy az esetleges jogsértések elkerülése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében megtegye a szükséges lépéseket.

A nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja.

Fenntartjuk a jogot a játékszabályzat, a nyeremények és a játék érvényességi idejének megváltoztatására, akár a játék ideje alatt is.